In vizor

Inspectoratul de Stat în Construcții, sesizat cu privire la construirea fără autorizație a două etaje la blocul de pe Ploiești 9-11, de către o asociație de investitori în care e părtașă și familia Tișe, urmează să ne ofere zilele acestea un răspuns

În ciuda faptului că în cazul blocului-turn de pe strada Ploiești 9-11, autoritățile de control din cadrul Primăriei au constatat că „nu s-au respectat prevederile autorizaţiei de construire cu nr. 1436/15.12.2014, pentru Construire imobil cu funcţiuni mixte S+P+12E, amenajări exterioare situat la adresa mai sus amintită, astfel: s-a construit deasupra etajului cu nr. 12, un nivel suplimentar care nu era prevăzut în autorizaţia de construire”, lucrările au continuat și s-a construit chiar și cel de-al paisprezecelea etaj, plus un etaj tehnic peste alinierea la atic cu blocul vecin, aliniere invocată de Alin Tișe, pentru a da un iz de legalitate construirii ilegale de etaje în plus, peste cele autorizate.

Fără nicio jenă, s-a construit și cel de-al paisprezecelea etaj, în ciuda faptului că pentru imobilul în cauză organele de control din cadrul Primăriei au întocmit „un proces verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor, iar ca măsură complementară s-a dispus oprirea imediată a lucrărilor şi intrarea în legalitate.”


Ziar de Cluj a sesizat și Inspectoratul de Stat în Construcții, pentru că se pare că de ceea ce dispun organele de control din cadrul Primăriei nu se ține deloc seama.

În data de 12 august am sesizat și Corpul de control al primului-ministru, în speranța că autoritățile centrale vor fi mai eficiente în aplicarea legii, decât cele locale, peste ale căror dispoziții s-a trecut cu ușurință.

În data de 2 august, Ziar de Cluj a sesizat Inspectoratului de Stat în Construcții următoarea situație:

Prin autorizațiile de construire nr. 1384, din 4.12.2014, beneficiar Tișe Camelia Veronica și soțul Tișe Alin Păunel, imobil cu funcțiuni mixte, Ploiești nr. 9, S (subsol)+P (parter) +12E (etaje) și nr. 1436, din 15.12.2014, beneficiar SC Italia Tiles SRL, construire imobil cu funcțiuni mixte, amenajări exterioare, Ploiești nr. 11, S (subsol) +P (parter) +12E (etaje), Primăria Cluj-Napoca a autorizat un bloc-turn de 12 etaje, construit de un consorțiu de investitori.

Blocul-turn de pe strada Ploiești a fost autorizat pentru 12 etaje, dar, de câteva săptămâni, s-a construit și cel de-al treisprezecelea și cel de-al paisprezecelea etaj.

Am solicitat, în data de 13 iulie, pe cale oficială, Primăriei Cluj-Napoca, să ne informeze dacă, în ceea ce privește imobilul de pe strada Ploiești nr.11, care se construiește cu autorizația de construire nr. 1436 din 15.12.2014 (construire imobil cu funcțiuni mixte, amenajări exterioare, S+P+12E), au fost cerute și eliberate autorizații suplimentare față de proiectul inițial, dacă s-a modificat regimul de înălțime și dacă s-a modificat și aprobat amplasamentul, permițându-se intrarea pe trotuar a frontului stradal.

Răspunsul Primăriei, primit în 20 iulie, a fost că „pentru imobilul la care faceți referire, nu s-au solicitat și, prin urmare, nu s-au emis alte autorizații suplimentare celei inițiale”.

Prin urmare, în data de 21 iulie, am sesizat această posibilă situație de încălcare a legii Primăriei Cluj-Napoca, telefonic, pe mail, dar și printr-o sesizare pe site-ul domnuleprimar.ro.

Astăzi, 2 august, am primit răspuns din partea Primăriei Cluj-Napoca la sesizarea noastră, iar autoritățile de control au demonstrat în teren ceea ce Ziar de Cluj susține de mai bine de două săptămâni, că la blocul-turn care se construiește pe autorizațiile de demolare/construcție nr. 1384, din 4.12.2014, beneficiar Tișe Camelia Veronica și soțul Tișe Alin Păunel, imobil cu funcțiuni mixte, Ploiești nr. 9, S (subsol)+P (parter) +12E (etaje) și nr. 1436, din 15.12.2014, beneficiar SC Italia Tiles SRL, construire imobil cu funcțiuni mixte, amenajări exterioare, Ploiești nr. 11, S (subsol) +P (parter) +12E (etaje), se construiește ilegal al XIII-lea etaj:

„Ca urmare a solicitarii dvs, înregistrate la Primăria mun. Cluj-Napoca cu nr. 319559/101/21.07.2016, vă comunicăm următoarele:

Poliţiştii locali din cadrul Serviciului Control Urbanism şi Disciplina în Construcţii, verificând aspectele sesizate, la imobilele din str. Ploiesti nr. 9 şi nr. 11, au constatat următoarele: la adresa din str. Ploieşti nr. 9, lucrările de construcţii s-au executat în baza autorizaţiei de construire nr.1384 din 04.12.2014 pentru ,,CONSTRUIRE IMOBIL CU FUNCTIUNI MIXTE S+P+12E, AMENAJARI EXTERIOARE”, iar în continuare lucrările de construire la imobilul cu nr. 9 s-au desfăşurat în baza autorizaţiei de construire cu modificarea soluţiei constructive – imobil cu funcţiuni mixte S+P+12E, nr.1100 din 14.07.2016, cu următoarele modificări propuse: recompartimentări interioare, realocări funcţionale, modificare înălţime niveluri, creare supantă, spaţiu tehnic, refaţadizare şi modificări ale poziţiei golurilor, majorare numar locuri de parcare, beneficiar fiind SC CENTRAL BUSINESS PLAZA SRL; la adresa din str. Ploieşti nr. 11, proprietarul actual SC VENT CAR TRANS SRL, nu a respectat prevederile autorizaţiei de construire cu nr. 1436/15.12.2014, pentru ”Construire imobil cu funcţiuni mixte S+P+12E, amenajări exterioare situat la adresa mai sus amintită, astfel: s-a construit deasupra etajului cu nr. 12, un nivel suplimentar care nu era prevăzut în autorizaţia de construire; beneficiarul autorizaţiei fiind SC ITALIA TILES SRL.

Astfel pentru imobilul situat pe str. Ploieşti de la nr. 11, s-a întocmit un proces verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor iar ca măsură complementară s-a dispus oprirea imediată a lucrărilor şi intrarea în legalitate.”

Dorim să vă sesizăm această situație pentru a se face verificările necesare, conform legii, privind respectarea prevederilor legale în cazul acestei construcții, mai ales că, în pofida controlului și a amenzii primite, se continuă construcția celui de-al paisprezecelea etaj.”

Reprezentanții Primăriei, dar și cei de la Inspectoratul de Stat în Construcții, au obligația să facă verificări privind legalitatea și să ia măsurile ce se impun.

Pentru că, în urma verificărilor și sancțiunilor Primăriei, la imobilul de pe strada Ploiești nr. 9-11 s-a continuat construirea, chiar și a celui de al paisprezecelea etaj, așteptăm cu interes concluziile verificărilor întreprinse de Inspectoratul de Stat în Construcții.

Reprezentanții Inspectoratul Regional în Construcţii Nord-Vest (Inspectoratul Județean în Construcții Cluj), contactați astăzi telefonic de către Ziar de Cluj, au declarat:

„Sesizarea a fost înregistrată cu numărul 3368/3.08.2016. Ați trimis-o și la ISC [ISC – Aparatul Central – n.r.] și de acolo ne-a venit și înapoi. Dacă încă nu ați primit răspuns, o să primiți răspuns, cred că e în termen. Urmează, azi, mâine, poimâine, să primiți un răspuns. Credem că pe luni. Mă gândesc că s-a făcut tot ceea ce era de făcut. O să vă trimitem și pe mail.”

Spicuim din „Hotărârea nr. 525/2013 pentru aprobarea atribuţiilor generale şi specifice, a structurii organizatorice şi a numărului maxim de posturi, precum şi a normării parcului auto şi a consumului de carburanţi ale Inspectoratului de Stat în Construcţii – I.S.C.”:

„Inspectoratul de Stat în Construcţii – I.S.C., denumit în continuare I.S.C., se organizează şi funcţionează ca instituţie publică cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice.

I.S.C. este organul tehnic specializat care exercită, potrivit legii, controlul de stat cu privire la aplicarea unitară a prevederilor legale în domeniile: 

a) calitatea în construcţii; 

b) amenajarea teritoriului şi urbanismul; 

c) autorizarea executării lucrărilor de construcţii; 

d) supravegherea pieţei produselor pentru construcţii; 

e) avizarea, în condiţiile legii, a documentaţiilor tehnicoeconomice pentru investiţiile finanţate din fonduri publice. 

f) performanţa energetică a clădirilor

CAPITOLUL II 

Atribuţii 

Art. 3. 

– În realizarea funcţiilor sale, I.S.C. exercită următoarele atribuţii generale: 

I. funcţia de autoritate de stat: 

a) exercită controlul de stat privind respectarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor legale şi a reglementărilor tehnice în vigoare, în domeniile sale de activitate;

III. funcţia de autoritate de control şi inspecţie: 

a) exercită controlul de stat cu privire la respectarea dispoziţiilor legale privind calitatea în construcţii, în toate etapele de concepţie, proiectare, autorizare, execuţie, recepţie, utilizare şi postutilizare, indiferent de forma de proprietate sau destinaţia construcţiilor, pentru aplicarea regulilor obligatorii stabilite prin actele normative în vigoare; 

b) autorizează, în condiţiile legii, continuarea execuţiei lucrărilor ajunse în fazele determinante de execuţie, la care s-a stabilit participarea, în vederea controlului, a reprezentanţilor I.S.C.; 

c) exercită controlul de stat la organele de specialitate ale administraţiei publice locale, cu privire la emiterea certificatelor de urbanism şi a autorizaţiilor de construire/desfiinţare, la organizarea şi exercitarea activităţii de control al disciplinei în construcţii, în conformitate cu prevederile legale şi reglementările tehnice în vigoare; 

d) exercită controlul de stat în domeniul disciplinei în amenajarea teritoriului şi urbanism, în conformitate cu prevederile legale şi reglementările tehnice în vigoare; 

Art. 4.

– În realizarea funcţiilor sale, I.S.C. exercită următoarele atribuţii specifice: 

a) verifică implementarea şi certificarea sistemelor de management al calităţii în construcţii la persoanele fizice şi juridice cu activitate în construcţii, respectiv proiectanţi, executanţi, firme de consultanţă, laboratoare de încercări în construcţii, staţii de betoane, staţii de mixturi asfaltice, staţii de producere a agregatelor şi altele de această natură; 

b) verifică respectarea reglementărilor referitoare la recepţia lucrărilor de construcţii, precum şi la întocmirea, păstrarea şi completarea cărţii tehnice a construcţiei; 

c) verifică modul de respectare a agrementelor tehnice în construcţii privind caracteristicile, domeniile şi condiţiile de utilizare ale produselor, procedeelor şi echipamentelor agrementate, astfel încât să fie asigurate cerinţele fundamentale de calitate a construcţiilor, şi poate propune autorităţii de reglementare, după caz, reanalizarea sau suspendarea agrementelor tehnice în construcţii; Litera a fost modificată prin Hotărâre 307/2016 la 26/04/2016 

d) verifică la proprietarii, administratorii şi utilizatorii de construcţii respectarea reglementărilor privind urmărirea în exploatare a construcţiilor în cazurile când aceasta este stabilită prin proiecte şi reglementări tehnice, în condiţiile legii;

r) primeşte şi rezolvă sau, după caz, transmite spre soluţionare celor în drept, potrivit competenţelor acestora, reclamaţiile şi sesizările persoanelor fizice şi juridice cu privire la încălcarea prevederilor legale şi a reglementărilor tehnice în domeniile de competenţă;

ţ) constată contravenţiile în toate domeniile specifice de control şi aplică sancţiunile prevăzute de lege, putând dispune oprirea lucrărilor realizate în mod necorespunzător, după caz, şi/sau sesizează organele abilitate potrivit legii cu privire la faptele ce pot fi încadrate ca infracţiuni, potrivit legii;

Art. 5. 

– În îndeplinirea atribuţiilor sale, I.S.C. este autorizat: 

d) să solicite, în condiţiile legii, informaţiile şi datele necesare realizării atribuţiilor sale; 

e) să încheie acte de control şi inspecţie conform legislaţiei în vigoare şi reglementărilor Uniunii Europene în domeniile sale de activitate.”

Hotărârea nr. 272 din 14 iunie 1994 pentru aprobarea Regulamentului privind controlul de stat al calitatii in constructii prevede:

 „Capitolul 2, Obiectivele controlului de stat al calitatii in contructii, Art.5:

c). respectarea prevederilor autorizatiilor de construire, a avizelor obligatorii si a altor documente referitoare la constructii, emise de organe ale administratiei publice centrale si locale, precum si de alte organe abilitate de lege

Art. 17. In cazul nerespectarii autorizatiei de construire, a avizelor, a proiectului, a caietelor de sarcini sau a prevederilor unor reglementari tehnice in vigoare, care pot afecta siguranta constructiilor, sanatatea oamenilor sau protectia mediului inconjurator, se dispune investitorului si/sau proprietarului/utilizatorului oprirea executiei lucrarilor in curs pina la inlaturarea deficientelor respective si intrarea in legalitate. In cazul in care acestia nu respecta dispozitiile date de Inspectia de stat in constructii, lucrari publice, urbanism si amenajarea teritoriului sau inspectiile sale teritoriale, se va sesiza organul de urmarire penala in vederea actionarii in justitie.

Hotărârea nr. 273 din 14 iunie 1994 privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora prevede:

CAPITOLUL 2: Receptia la terminarea lucrarilor 

Art. 6 Executantul trebuie sa comunice investitorului data terminarii tuturor lucrarilor prevazute in contract, printr-un document scris confirmat de investitor. O copie a comunicarii va fi transmisa de executant si reprezentantului investitorului pe santier. În termen de 3 zile de la data primirii comunicării prevăzute la alin. 1, investitorul are obligaţia să notifice Inspectoratul de Stat în Construcţii – I.S.C. în vederea desemnării unui reprezentant al acestuia în comisia de recepţie.

 Inspectoratul de Stat în Construcţii – I.S.C. va comunica, în cazul participării, desemnarea reprezentantului acestuia în comisia de recepţie în termen de 3 zile de la primirea notificării. (la data 03-Jun-2014 Art. 6 din capitolul 2 completat de Art. 1, punctul 1. din Hotarirea 444/2014 ) 

Art. 7 (1) Comisiile de recepţie pentru construcţii şi pentru instalaţiile aferente acestora se vor numi de către investitor şi vor fi alcătuite din cel puţin 5 membri. Dintre aceştia, obligatoriu vor face parte un reprezentant al investitorului, un reprezentant al administraţiei publice locale pe teritoriul căreia este situată construcţia, iar ceilalţi vor fi specialişti în domeniu, dintre care unul poate fi din partea Inspectoratului de Stat în Construcţii – I.S.C.

Art. 14 (1) Comisia de recepţie examinează obligatoriu: 

a) respectarea prevederilor din autorizaţia de construire, precum şi avizele şi condiţiile de execuţie impuse de autorităţile competente; 

b) executarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, ale documentaţiei de execuţie şi ale reglementărilor specifice, cu respectarea exigenţelor esenţiale, conform legii; 

c) referatul de prezentare întocmit de proiectant cu privire la modul în care a fost executată lucrarea. Investitorul va urmări ca această activitate să fie cuprinsă în contractul de proiectare; 

d) terminarea tuturor lucrărilor prevăzute în contractul încheiat între investitor şi executant şi în documentaţia anexă la contract. În cazurile în care există dubii asupra înscrisurilor din documentele cărţii tehnice a construcţiei, comisia poate cere expertize, alte documente, încercări suplimentare, probe şi alte teste; 

e) valoarea declarată a investiţiei. 

f) documentele doveditoare de la Inspectoratul de Stat în Construcţii – I.S.C. care să certifice că au fost confirmate plăţile efectuate, respectiv investitorul a făcut dovada achitării cotei de 0,1%, conform prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a cotei de 0,70%, potrivit prevederilor art. 40 alin. (1) din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare”

Așteptăm cu interes concluziile Inspectoratului de Stat în Construcții privind neregulile semnalate de Ziar de Cluj. Ne întrebăm, de asemenea, cum va fi făcută recepția acestei construcții, la momentul finalizării, în condițiile în care două etaje au fost construite, în mod evident, fără autorizație.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *