In vizor

Au trecut 4 zile lucrătoare, fără niciun răspuns, de când Ziar de Cluj a sesizat Primăriei faptul că la blocul-turn autorizat pentru 12 etaje, investiție unde este asociat și Alin Tișe, se construiește, fără autorizație, cel de-al treisprezecelea etaj

În data de 21 iulie, Ziar de Cluj a publicat un material prin care arăta faptul că  există o posibilă situație de încălcare a legii la blocul-turn de pe strada Ploiești, autorizat pentru 12 etaje, investiție unde este asociat și Alin Tișe, unde se construiește, fără autorizație, cel de-al treisprezecelea etaj.

Prin autorizațiile de construire nr. 1384, din 4.12.2014, beneficiar Tișe Camelia Veronica și soțul Tișe Alin Păunel, imobil cu funcțiuni mixte, Ploiești nr. 9, S (subsol)+P (parter) +12E (etaje) și nr. 1436, din 15.12.2014, beneficiar SC Italia Tiles SRL, construire imobil cu funcțiuni mixte, amenajări exterioare, Ploiești nr. 11, S (subsol) +P (parter) +12E (etaje), Primăria Cluj-Napoca a autorizat un bloc-turn de 12 etaje, construit de un consorțiu de investitori printre care îl găsim și pe președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, pe al cărui teren se face investiția.

Blocul-turn de pe strada Ploiești a fost autorizat pentru 12 etaje, dar, de câteva săptămâni, a început construcția celui de-al treisprezecelea etaj.

Structura acestui al treisprezecelea etaj pare a fi acum aproape de finalizare, iar deasupra sa se pot observa noi stâlpi de rezistență. 

Anterior publicării materialului din data de 21 iulie, am solicitat, pe cale oficială, Primăriei Cluj-Napoca, să ne informeze dacă, în ceea ce privește imobilul de pe strada Ploiești nr.11, care se construiește cu autorizația de construire nr. 1436 din 15.12.2014 (construire imobil cu funcțiuni mixte, amenajări exterioare, S+P+12E), au fost cerute și eliberate autorizații suplimentare față de proiectul inițial, dacă s-a modificat regimul de înălțime și dacă s-a modificat și aprobat amplasamentul, permițându-se intrarea pe trotuar a frontului stradal.

Răspunsul Primăriei a fost că „pentru imobilul la care faceți referire, nu s-au solicitat și, prin urmare, nu s-au emis alte autorizații suplimentare celei inițiale”.

Prin urmare, în data de 21 iulie, am sesizat această posibilă situație de încălcare a legii Primăriei Cluj-Napoca, telefonic, pe mail, dar și printr-o sesizare pe site-ul domnuleprimar.ro:

Cu toate că au trecut 4 zile lucrătoare de când am făcut sesizarea către Primăria Cluj-Napoca, încă nu am primit niciun răspuns, iar, în prezent, la fața locului se poate observa faptul că lucrările, posibil fără autorizare, la acest bloc-turn, continuă.

Contactat telefonic, în cursul zilei de astăzi, Șandor Dumitru-Florin, Șef Serviciu la Direcția Poliția Locală – Serviciul Control Urbanism și Disciplina în Construcții, ne-a declarat, cu o impecabilă limbă de lemn, următoarele:

„Pot să vă spun un singur lucru: în momentul de față este o verificare în curs. În momentul în care avem toate datele verificării, o să primiți un răspuns prin Serviciul Mass-media. Mai multe detalii nu vă pot spune.

Acum se efectuează verificări, urmând ca, după ce se finalizează verificările, să primiți un răspuns, conform legii petițiilor.

În momentul în care se constată anumite abateri, se iau măsurile prevăzute de Legea 50/1991. Până nu se efectuează controlul nu vă pot spune prea multe detalii. Pot să vă spun că există anumite prevederi care se verifică. În momentul în care nu se respectă, se iau măsuri de sancționare, dacă se impune; dacă nu se impune, atunci se dispun alte măsuri.

Deci, în funcție de situație, veți primi un răspuns competent. Termenul de soluționare a unei petiții este de 30 de zile. Ideea este că până nu se efectuează verificări nu pot să vă dau foarte multe detalii, pentru că sunt foarte multe aspecte care trebuie verificate. Orice abatere se tratează ca atare, conform legislației. Asta pot să vă spun în momentul de față.”

Nici Alin Tișe, care este asociat în această investiție, și pe care l-am sunat, în repetate rânduri, înainte de publicarea primului material, din 21 iulie, pentru a îi solicita un punct de vedere, în ceea ce privește această situație de posibilă încălcare a legii, nu ne-a oferit până în prezent niciun fel de precizare. Așteptăm în continuare punctul său de vedere. 

Spicuim din Legea 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, câteva articole, pentru uzul autorităților în măsură a verifica respectarea literei și spiritului legii, în speța de față:

„(15) In situatia in care in timpul executarii lucrarilor si numai in perioada de valabilitate a autorizatiei de construire survin modificari de tema privind lucrarile de constructii autorizate, care conduc la necesitatea modificarii acestora, titularul are obligatia de a solicita o noua autorizatie de construire, potrivit prevederilor prezentei legi.

(151) Pentru obtinerea unei noi autorizatii de construire, potrivit prevederilor alin. (15) , solicitantul va depune o noua documentatie tehnica – D.T, elaborata in conditiile modificarilor de tema survenite, urmand ca autoritatea administratiei publice locale competente sa decida, dupa caz:

a) emiterea noii autorizatii de construire, daca lucrarile corespunzatoare modificarilor de tema se inscriu in limitele actului administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediului, precum si ale avizelor si acordurilor obtinute pentru autorizatia de construire initiala;

b) reluarea procedurii de autorizare in conditiile prezentei legi, daca lucrarile corespunzatoare modificarilor de tema depasesc limitele actului administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediului, precum si ale avizelor si acordurilor obtinute pentru autorizatia de construire initiala.

(152) Verificarea incadrarii lucrarilor corespunzatoare modificarilor de tema in limitele avizelor si acordurilor obtinute pentru autorizatia de construire initiala se realizeaza de catre structurile de specialitate ale autoritatii administratiei publice competente, precum si de verificatorii de proiecte atestati in conditiile legii, pentru fiecare cerinta esentiala de calitate in constructii, cu participarea reprezentantilor institutiilor avizatoare.

Art. 241

(1) Instanta de judecata, prin hotararea prin care solutioneaza fondul cauzei, poate dispune incadrarea lucrarilor in prevederile autorizatiei sau desfiintarea constructiilor realizate nelegal.

(2) Procurorul sau instanta de judecata poate dispune, din oficiu sau la cerere, oprirea temporara a executarii lucrarilor, pe tot parcursul procesului penal.

Art. 26

(1) Constituie contraventii urmatoarele fapte, daca nu au fost savarsite in astfel de conditii incat, potrivit legii, sa fie considerate infractiuni:

a) executarea sau desfiintarea, totala ori partiala, fara autorizatie a lucrarilor prevazute la art. 3, cu exceptia celor mentionate la lit. b) , c) , e) si g) , de catre investitor si executant;

b) executarea sau desfiintarea, cu nerespectarea prevederilor autorizatiei si a proiectului tehnic, a lucrarilor prevazute la art. 3, cu exceptia celor prevazute la lit. b) , c) , e) si g) , precum si continuarea executarii lucrarilor autorizate fara solicitarea unei noi autorizatii de construire in situatiile prevazute la art. 7 alin. (15) , de catre investitor si executant;

j) neorganizarea si neexercitarea controlului privind disciplina in autorizarea si executarea lucrarilor de constructii de catre compartimentele abilitate din cadrul aparatului propriu al consiliilor judetene si al primariilor, in unitatile lor administrativ-teritoriale, potrivit prevederilor art. 27 alin. (3) si (4) , precum si neurmarirea modului de indeplinire a celor dispuse de Inspectoratul de Stat in Constructii, potrivit dispozitiilor art. 29 alin. (3)

Art. 27

(1) Presedintii consiliilor judetene, primarii si organele de control din cadrul autoritatilor administratiei publice locale si judetene au obligatia sa urmareasca respectarea disciplinei in domeniul autorizarii executarii lucrarilor in constructii in cadrul unitatilor lor administrativ-teritoriale si, in functie de incalcarea prevederilor legale, sa aplice sanctiuni sau sa se adreseze instantelor judecatoresti si organelor de urmarire penala, dupa caz.

(2) Arhitectul-sef al judetului si personalul imputernicit al compartimentului de specialitate din subordinea acestuia urmaresc respectarea disciplinei in domeniul autorizarii executarii lucrarilor de constructii pe teritoriul administrativ al judetului, precum si respectarea disciplinei in urbanism si amenajarea teritoriului legata de procesul de autorizare a constructiilor.

(3) Contraventiile prevazute la art. 26 alin. (1) , cu exceptia celor de la lit. h) -l) , se constata si se sanctioneaza de catre compartimentele de specialitate cu atributii de control ale autoritatilor administratiei publice locale ale municipiilor, sectoarelor municipiului Bucuresti, oraselor si comunelor, pentru faptele savarsite in unitatea lor administrativ-teritoriala sau, dupa caz, in teritoriul administrativ al sectoarelor municipiului Bucuresti, potrivit competentelor de emitere a autorizatiilor de construire/desfiintare.

(4) Contraventiile prevazute la art. 26 alin. (1) lit. h) , i) si j) se constata si se sanctioneaza de catre organele de control ale Inspectoratului de Stat in Constructii.

Art. 28

(1) O data cu aplicarea amenzii pentru contraventiile prevazute la art. 26 alin. (1) lit. a) si b) se dispune oprirea executarii lucrarilor, precum si, dupa caz, luarea masurilor de incadrare a acestora in prevederile autorizatiei sau de desfiintare a lucrarilor executate fara autorizatie ori cu nerespectarea prevederilor acesteia, intr-un termen stabilit in procesul-verbal de constatare a contraventiei.

(2) Decizia mentinerii sau a desfiintarii constructiilor realizate fara autorizatie de construire sau cu nerespectarea prevederilor acesteia se va lua de catre autoritatea administratiei publice competente, pe baza planurilor urbanistice si a regulamentelor aferente, avizate si aprobate in conditiile legii, sau, dupa caz, de instanta. Pentru lucrari ce se executa la cladirile prevazute la art. 3 lit. b) este necesar avizul Ministerului Culturii si Cultelor.

(3) Masura desfiintarii constructiilor se aplica si in situatia in care, la expirarea termenului de intrare in legalitate stabilit in procesul-verbal de constatare a contraventiei, contravenientul nu a obtinut autorizatia necesara.

(2) Inspectoratul de Stat in Constructii si inspectoratele teritoriale pot dispune oprirea executarii lucrarilor de construire sau de desfiintare, dupa caz, atunci cand constata ca acestea se realizeaza cu incalcarea dispozitiilor legale, a cerintelor privind asigurarea calitatii in constructii, fara proiect tehnic ori pe baza unor autorizatii nelegal emise.

(3) Inspectoratul de Stat in Constructii si inspectoratele teritoriale incunostinteaza autoritatea administratiei publice pe teritoriul careia s-a efectuat controlul asupra constatarilor si masurilor dispuse. In aceasta situatie organele de control ale consiliilor judetene sau locale, dupa caz, au obligatia sa urmareasca modul de conformare privind cele dispuse de Inspectoratul de Stat in Constructii.

(5) Constructiile executate fara autorizatie de construire sau cu nerespectarea prevederilor acesteia, precum si cele care nu au efectuata receptia la terminarea lucrarilor, potrivit legii, nu se considera finalizate si nu pot fi intabulate in cartea funciara. In aceasta situatie se aplica in continuare sanctiunile prevazute de lege.”

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *