Politica

Guvernul PSD se pregăteşte de o măsură incredibilă pentru economia românească: ştergerea datoriilor cetăţenilor şi companiilor

Guvernul Dăncilă se pregăteşte să dea o gură de oxigen economiei naţionale printr-o Ordonanţă de Urgenţă prin care se vor şterge datoriilor cetăţenilor şi companiilor. Vorbim despre o amnistie fiscal care, conform expunerii de motive, are “scopul de a impulsiona mediul economic, dezvoltarea și expansiunea acestuia, creșterea sumelor colectate la buget, urmărind însănătoșirea mediului de afaceri, repornirea activităților economice în premisa în care contribuabilii cu dificultăți financiar fiscale produc perturbări masive negative in lanțul și ciclicitatea circuitelor financiar economice, cu efecte de contagiere constante și dovedite în inventare statistice exacte, constituind o sursă de infestare a tuturor contribuabililor din economie”.

Redăm integral draftul acestei ordonanţe:

Guvernul României

Ordonanța de urgență nr._____/2019 privind acordarea unor facilități fiscale

             

Având în vedere evoluția economiei naționale, împreună cu creșterile continue înregistrate în ultimii ani, cu interes ferm și responsabil pentru susținerea mediului de afaceri și a capitalului economic in România, cu scopul transparent asumat de sprijinire a ­economiei naționale prin acordarea de suport tuturor contribuabililor aflați în dificultate, Guvernul, urmare a profunde și atente analize, constată necesitatea unei reprogramări și a unei stimulări reale a activității contribuabililor.

            Măsura are scopul de a impulsiona mediul economic, dezvoltarea și expansiunea acestuia, creșterea sumelor colectate la buget, urmărind însănătoșirea mediului de afaceri, repornirea activităților economice în premisa în care contribuabilii cu dificultăți financiar fiscale produc perturbări masive negative in lanțul și ciclicitatea circuitelor financiar economice, cu efecte de contagiere constante și dovedite în inventare statistice exacte, constituind o sursă de infestare a tuturor contribuabililor din economie.

            Spiritul acestei norme definește rezultatul urmărit de această măsură ca:

1) o maximizarea încasărilor bugetare, creșterea veniturilor bugetare, stimularea mediului economic și, respectiv, diminuarea arieratelor bugetare, aspect de care beneficiază întreaga societate;

2) repornirea, sprijinirea unui număr cât mai mari contribuabili în sensul eliminărilor dificultăților financiar fiscale ale acestora, în vederea evitării ieșirii din piață și din evidențele fiscale a peste 300.000 contribuabili aflați în dificultate ale căror contribuții achitate și care se vor achita în viitor sunt foarte importante;

3) suport pentru peste 450.000 de contribuabili pentru îndeplinirea unor condiții solicitate de mediul bancar pentru obținerea de finanțări necesare dezvoltării volumelor afacerilor, dezvoltare cu implicație directă în creșterea sumelor achitate la buget;

4) acțiune reparatorie pentru lipsa de intervenție a statului în sprijinul afacerilor/contribuabililor, pentru modificările legislative fiscale repetate, pentru anumite regretabile lacune, erori promovate/perpetuate de către autorități în domeniul economic, fiscal, de afaceri, de susținere a capitalului autohton și/sau chiar extern;

5) semnal și apel la toleranță și înțelegere în și pentru societatea românească, conjugarea de eforturi pentru curățarea și însănătoșirea in Anul Centenar, a mediului de afaceri național, resetarea mentalității, disciplinei și responsabilității fiscale a contribuabililor.

 

            În scopul curățării mediului de afaceri, revenirii în circuitul de plătitori disciplinați a unui număr mare de contribuabili, pentru însănătoșirea, salvarea și creșterea volumelor de afaceri, cu scopul prevenirii acumulării de noi datorii la bugetul general consolidat și pentru a evita încetarea activității unui număr mare de contribuabili, considerăm că elementele mai sus menționate vizează un interes public cu importanță extrem de mare și constituie o situație extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată, fapt pentru care se impune adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanței de urgență.

 

            În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,

            Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Art. 1. –

(1) Debitele principale si toate accesoriile de întârziere, penalități și dobânzi, definite ca toate creanțele fiscale, a oricărui contribuabil, aferente obligațiilor de plată principale datorate bugetului general consolidat, restante la 30 martie2019 inclusiv, și administrate de Agenția Națională de Administrare Fiscală, denumită în continuare organ fiscal central și de către autoritățile locale prin Direcțiile de Taxe și impozite locale, se anulează dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

a) Contribuabilul datornic solicită anularea creanțelor până la data de 15 aprilie 2019, sub sancțiunea decăderii.

b)Contribuabilul datornic demonstrează determinare și intenție vădită de continuare a activității autorizate desfășurate, precum și de dezvoltare a volumelor de activitate in perioada 01 aprilie 2019-30 iunie 2019;

c) Consimțământul și voința de a salva afacerea, de a continua și dezvolta activitatea se demonstrează prin îndeplinirea de către contribuabil a minim 2 din următoarele condiții:

– plata în termen și integrala a arieratelor pe luna în curs. Această primă îndatorirea este obligatorie pentru anularea creanțelor, pentru toate cele 3-trei luni ale semestrului 2 a anului 2019 și,

– angajarea de personal sau,

– creșterea nivelului de salarizare a angajaților afacerilor contribuabilului în dificultate sau,

– creșterea contribuțiilor achitate către autoritățile statului sau,

– plata integrală a taxelor și impozitelor locale pentru anul 2019.

(2) Anularea acordata se va cuprinde in actele fiscal/contabile în raportările prevăzute de normele legale, până în data de 25 a lunii iulie 2019.

Art. 2. – 

Îndeplinirea condiției de la art. 1, pct. 1, eliberează de datorie pe contribuabil începând cu data de 25 iulie 2019.

Art. 3. –

Lipsa de corectitudine și/sau disciplină fiscală a contribuabilului, în perioada de probă stabilită în intervalul 01 aprilie 2019-30 iunie 2019 și oricând in cursului întregului an fiscal 2019, inclusiv după eliberarea de datorie din 25 iulie 2019, se sancționează conform legiiși cu amenda in majorată cu 50% față de cuantumul stabilit în norma de aplicare.

Art. 4. –

(1) Executările, popririle, sechestrele, inclusiv acțiunile în instanță, orice acțiune contra contribuabilului, se suspendă cu data înregistrării solicitărilor contribuabililor, dată de la care se disponibilizează bunurile și sumele viitoare.

(2) Contribuabilul are dreptul ca pe cheltuiala și diligențele sale, să solicite suspendarea și să își dovedească dreptul la suspendarea acțiunilor împotriva sa. Dovada dreptului la suspendarea acțiunilor de recuperare a creanțelor pe care le datorează contribuabilul, se efectuează cu cererea de solicitare de anulare a creanțelor, purtând numărul de înregistrare al autorității competente. Este interzisă orice nouă indisponibilizare ulterioară solicitării.

(3)Pe perioada de probă de 3 luni, în condițiile în care contribuabilul respectă obligațiile curente, nu se inițiază, continua, efectuează, nici o măsură de executare și sau trimitere în judecată.

(4)Indisponibilizările existente la data de 31 martie 2019 se păstrează în forma în care sunt acestea. Executările, popririle, sechestrele, inclusiv acțiunile în instanță, orice acțiune suspendată, contra contribuabilului, se reia de la data la care contribuabilul, în perioada de probă de 01 aprilie 2019-30 iunie 2019/25 iulie 2019, încalcă obligațiile de corectitudine și disciplină fiscală, nu respectă sau întârzie în îndeplinirea obligațiilor asumate la art. 1 lit. c.

(5) Indisponibilizările se ridică prin anularea datoriilor, la data anulării acestora și anume 25 iulie 2019, ca urmare a îndeplinirii obligațiilor asumate prin solicitare de anulare formulată în baza prezentei ordonanțe.

Art. 5. –

Prevederile prezentei ordonanțe de urgență nu se aplică pentru obligațiile de plată rezultate din activități bancare, activități de asigurare, obligații privitoare redevențelor miniere, a redevențelor petroliere și a redevențelor rezultate din contracte de concesiune, arendă și alte contracte de exploatare eficientă a terenurilor cu destinație agricolă, încheiate de Agenția Domeniilor Statului, prevăzute la art. 1 alin. (4) din Codul de procedură fiscală.

Art. 6. –

(1) În cazul obligațiilor de plată datorate bugetelor locale, prevederile prezentei ordonanțe de urgență se aplică dacă consiliul local stabilește, prin hotărâre, aplicarea acestor prevederi.

(2) În acest caz, anularea operează în cazul în care contribuabilul achită până în 30 aprilie 2019, impozitul și taxele datorate pe întreg anul 2019. Plata integrală a obligațiilor pe anul 2019, conduce de drept, la anularea datoriilor datorate până la data de 31 decembrie 2018.

Art. 7. – 

Prevederile prezentei ordonanțe de urgență sunt aplicabile și în cazul obligațiilor de plată principale stabilite prin acte administrative emise de instituții sau autorități publice și care, potrivit legii, se transmit spre recuperare organului fiscal central.

Art. 8. –

(1) Contribuabilii care, la data de 31 martie 2019, inclusiv, au cereri de rambursare în curs de soluționare pentru care, ulterior acestei date, organul fiscal respinge total sau parțial rambursarea beneficiază de anularea obligațiilor de plată.

(2) Contribuabilii care, la data de 31 martie 2019, inclusiv, au cereri de rambursare în curs de soluționare pentru care, ulterior acestei date, organul fiscal admite total sau parțial rambursarea, vor beneficia de rambursare.

Art. 9. –

Rambur

(1) Orice sume ale cetățenilor români și/sau ale entităților juridice române, repatriate până la data de 01 Decembrie 2019, sunt scutite de impozitare și nu sunt grevate de obligații fiscale.

(2) Sumele rezultate din activități ilicite: corupție, droguri, prostituție, armament, terorism se confiscă, persoanele implicate suportând condițiile legii penale.

Art. 10. –

În termen de 10 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se aprobă procedura de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență, în spiritul normei legale ca măsură de sprijin pentru contribuabil, evitându-se și eliminându-se orice înțelesuri și/sau interpretări contrare anulării și/sau solicitării contribuabilului, astfel:

a) prin ordin al ministrului finanțelor publice, la propunerea președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală, în cazul creanțelor administrate de către organul fiscal central;

b) prin ordin al conducătorului instituției sau autorității publice, în cazul obligațiilor de plată individualizate în titluri executorii transmise spre recuperare organului fiscal central;

c)prin Hotărâre a Consiliului local pentru obligațiile de plată datorate bugetelor locale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *