Analiza

Alegeri locale 2020: ce este și cu ce se ocupă Consiliul Județean

Scris de 54

Pe 27 septembrie, clujenii sunt așteptați la vot pentru a își alege consilierii județeni și președintele Consiliului Județean.

Rolul și atribuțiile preşedintelui consiliului judeţean

Preşedintele consiliului judeţean reprezintă judeţul în relaţiile cu celelalte autorităţi publice, cu persoanele fizice şi juridice române şi străine, precum şi în justiţie, răspunde în faţa consiliului judeţean de buna funcţionare a administraţiei judeţene, asigură respectarea prevederilor Constituţiei, punerea în aplicare a legilor, a decretelor Preşedintelui României, a hotărârilor şi ordonanţelor Guvernului, a hotărârilor consiliului judeţean, precum şi a altor acte normative.

Preşedintele consiliului judeţean întocmeşte şi supune spre aprobare consiliului judeţean regulamentul de organizare şi funcţionare a acestuia, organigrama, statul de funcţii şi regulamentul de organizare şi funcţionare a aparatului de specialitate, precum şi ale instituţiilor publice de interes judeţean şi ale societăţilor şi regiilor autonome de interes judeţean; numeşte, sancţionează şi dispune suspendarea, modificarea şi încetarea raporturilor de serviciu sau, după caz, a raporturilor de muncă, în condiţiile legii, pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al consiliului judeţean şi pentru conducătorii instituţiilor şi serviciilor publice de interes judeţean.

Președintele C.J. conduce şedinţele consiliului judeţean şi dispune măsurile necesare pentru pregătirea şi desfăşurarea în bune condiţii a acestora.

Preşedintele consiliului judeţean exercită funcţia de ordonator principal de credite; întocmeşte proiectul bugetului judeţului şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar şi le supune spre aprobare consiliului judeţean; urmăreşte modul de realizare a veniturilor bugetare şi propune consiliului judeţean adoptarea măsurilor necesare pentru încasarea acestora la termen; iniţiază, cu aprobarea consiliului judeţean, negocieri pentru contractarea de împrumuturi şi emisiuni de titluri de valoare în numele judeţului.

Preşedintele C.J. îndrumă metodologic, prin aparatul de specialitate al consiliului judeţean, activităţile de stare civilă şi autoritate tutelară desfăşurate în comune, oraşe şi municipii; poate acorda, fără plată, prin aparatul de specialitate al consiliului judeţean, sprijin, asistenţă tehnică, juridică şi de orice altă natură, consiliilor locale sau primarilor, la cererea expresă a acestora.

Președintele Consiliului Județean coordonează şi controlează realizarea activităţilor de investiţii şi reabilitare a infrastructurii judeţene.

Președintele C.J. coordonează realizarea serviciilor publice de interes judeţean furnizate prin intermediul aparatului de specialitate al consiliului judeţean sau prin intermediul organismelor prestatoare de servicii publice de interes judeţean.

În situaţii de urgenţă sau de forţă majoră, preşedintele consiliului judeţean, în calitatea sa de vicepreşedinte al comitetului pentru situaţii de urgenţă, colaborează cu prefectul judeţului.

În cazul suspendării mandatului preşedintelui consiliului judeţean, precum şi în situaţiile de imposibilitate de exercitare a mandatului, atribuţiile acestuia sunt exercitate de unul dintre vicepreşedinţi, desemnat de consiliul judeţean, prin vot secret, cu majoritate absolută.

Ce este și cu ce se ocupă Consiliul Județean?

Potrivit Codului Administrativ, consiliul judeţean este autoritatea administraţiei publice locale, pentru coordonarea activităţii consiliilor comunale, orăşeneşti şi municipale, în vederea realizării serviciilor publice de interes judeţean. 

Consiliul judeţean este condus de un preşedinte al consiliului judeţean care reprezintă autoritatea executivă la nivelul judeţului.

Consiliul judeţean îndeplineşte atribuții privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al consiliului judeţean, ale instituţiilor publice de interes judeţean şi ale societăţilor şi regiilor autonome de interes judeţean; privind dezvoltarea economico-socială a judeţului; privind administrarea domeniului public şi privat al judeţului; privind gestionarea serviciilor publice de interes judeţean.

Consilierii judeţeni împuterniciţi să reprezinte interesele unităţii administrativ-teritoriale în societăţi, regii autonome de interes judeţean şi alte organisme de cooperare sau parteneriat sunt desemnaţi, prin hotărâre a consiliului judeţean, în condiţiile legii, cu respectarea regimului incompatibilităţilor aplicabil şi a configuraţiei politice de la ultimele alegeri locale.

Consiliul judeţean aprobă, la propunerea preşedintelui consiliului judeţean, bugetul judeţului, virările de credite, modul de utilizare a rezervei bugetare şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar, aprobă, la propunerea preşedintelui consiliului judeţean, contractarea şi/sau garantarea împrumuturilor, precum şi contractarea de datorie publică locală prin emisiuni de titluri de valoare în numele judeţului.

C.J. stabileşte şi aprobă impozite şi taxe; adoptă strategii, prognoze şi programe de dezvoltare economico-socială şi de mediu a judeţului sau din proprie iniţiativă, pe baza propunerilor primite de la consiliile locale; dispune, aprobă şi urmăreşte, în cooperare cu autorităţile administraţiei publice locale comunale, orăşeneşti şi municipale interesate, măsurile necesare, inclusiv cele de ordin financiar, pentru realizarea acestora; stabileşte, pe baza avizului consiliilor locale ale unităţilor administrativ-teritoriale implicate, proiectele de organizare şi amenajare a teritoriului judeţului, precum şi de dezvoltare urbanistică generală a acestuia şi a unităţilor administrativ-teritoriale componente; urmăreşte modul de realizare a acestora, în cooperare cu autorităţile administraţiei publice comunale, orăşeneşti sau municipale implicate; aprobă documentaţiile tehnico-economice pentru lucrările de investiţii de interes judeţean.

Consiliul Județean hotărăşte vânzarea, darea în administrare, concesionarea, închirierea sau darea în folosinţă gratuită a bunurilor proprietate publică sau privată a judeţului, după caz, precum şi a serviciilor publice de interes judeţean.

Consiliul judeţean asigură, potrivit competenţelor sale şi în condiţiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes judeţean privind:  educaţia;
serviciile sociale pentru protecţia copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor vârstnice, a familiei şi a altor persoane sau grupuri aflate în nevoie socială; sănătatea; cultura; tineretul; sportul; ordinea publică; situaţiile de urgenţă; protecţia şi refacerea mediului; conservarea, restaurarea şi punerea în valoare a monumentelor istorice şi de arhitectură, a parcurilor, grădinilor publice şi rezervaţiilor naturale; evidenţa persoanelor; asigură desfăşurarea în bune condiţii a activităţii serviciilor publice comunitare pentru regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor; podurile şi drumurile publice; serviciile comunitare de utilitate publică de interes judeţean; turism; dezvoltare rurală; dezvoltare economică.

C.J. hotărăşte, în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române ori străine, inclusiv cu parteneri din societatea civilă, în vederea finanţării şi realizării în comun a unor acţiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public judeţean.

Consiliul Județean poate asigura, în tot sau în parte, cu acordul instituţiei sau autorităţii publice titulare a dreptului de proprietate sau de administrare, lucrări de amenajare, dotare şi întreţinere a clădirilor sau terenurilor aflate în proprietatea publică sau privată a statului, în scopul creşterii nivelului de atractivitate turistică a unităţii administrativ-teritoriale, cu condiţia ca, prin acordul exprimat, titularul dreptului să permită accesul publicului în spaţiile astfel îmbunătăţite pe o perioadă de minimum 5 ani.

Consiliul judeţean sprijină, în condiţiile legii, activitatea cultelor religioase.

C.J. emite avizele, acordurile şi autorizaţiile date în competenţa sa prin lege; acordă asistenţă tehnică în domenii specifice, în condiţiile legii, unităţilor administrativ-teritoriale din judeţ, la cererea acestora.

În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, consiliul judeţean adoptă hotărâri cu majoritate calificată, absolută sau simplă, după caz. Proiectele de hotărâri pot fi propuse de consilierii judeţeni, de preşedintele consiliului judeţean, de vicepreşedinţii consiliului judeţean sau de cetăţeni. Redactarea proiectelor se face de către cei care le propun, cu sprijinul secretarului general al unităţii administrativ-teritoriale şi al serviciilor din cadrul aparatului de specialitate al consiliului judeţean.ULTIMA ORĂ

 • Acum 6 hours General
  Șeful IPJ Cluj a reușit să îl captureze pe criminal în Bihor
 • Acum 10 hours Justitie
  INTERVIU despre decizia mizerabilă dată în cazul lui Liviu Man. După ce a fost arestat, judecat 12 ani și achitat, instanța i-a calculat suferința
 • Acum 11 hours PubliNews
  Lumea Dinozaurilor: expoziție cu dinozauri animatronici de până la 13 metri lungime, la Iulius Mall Cluj
 • Acum 11 hours Vocea ta
  Apare un nou #metoo? Proprietara localului Insomnia dă în vileag numele unui alt bărbat violent, după moartea tinerei Molnar Beata
 • Acum 12 hours Rautacisme
  Mesajul subtil al Elenei Udrea pentru Emil Boc
 • Acum 12 hours Din oras
  Sunt șanse ca anul acesta să înceapă lucrările la pasajul Tăietura Turcului? Emil Boc: „Dacă nu vor fi contestații, că aici, partea de contestații, numai Dumnezeu o poate ști!”
 • Acum 13 hours Sport
  Gura securiciului Dîncu adevăr grăiește: „OPERATIV, am lucrat mai mult pentru CFR Cluj”
 • Acum 14 hours Din oras
  Clujul duce tema gunoaielor «la nivelul următor»: „Problema de la Pata Rât nu noi am construit-o. Ea își are originea în anii 2000, prin scăparea de sub control a orașului de-atunci”
 • Acum 14 hours In vizor
  Veste bună pentru investitorii imobiliari, proastă pentru cumpărători! Trenul metropolitan va duce, pe o rază de 50 de km, prețurile mari din Cluj
 • Acum 14 hours Justitie
  Suspecții principali în cazul tinerei ucise ar trebui să fie polițiștii, procurorii și judecătorii? De ce era Bone Ferenc în libertate?
 • Acum 14 hours Din oras
  Termoficare Napoca SA vrea să își facă parc fotovoltaic în Cluj-Napoca
 • Acum 17 hours Din oras
  E ca și făcută – Centura metropolitană – în «etapa finală de pregătire»: „Aceste proiecte vor permite Clujului să treacă iarăși la nivelul următor, în orizontul anilor 2030-2050”
 • Acum 17 hours Din oras
  “FOTOŞOAPELE” lui Emil Boc: “Lucrările la Parcul Zorilor ar putea să înceapă într-o lună de zile”. Cam cum e şi cu “Someşul Navigabil”, clădirea Filarmonicii, sau linia de tramvai prelungită până în Floreşti
Citește și...
Recomandările redacției
TOP CITITE