In vizor

Abateri de 38 de milioane de lei la Primăria Cluj-Napoca, descoperite de Curtea de Conturi

Curtea de Conturi a realizat un audit financiar asupra conturilor anuale de execuție bugetară ale Primăriei Cluj-Napoca, descoperind abateri în valoare de 38.371.000 lei. 

Principalele constatări:

Se menține nejustificat în soldul contul 231 ”Active fixe corporale în curs de execuție“ contravaloarea unor obiective și a unor imobilizări necorporale care au fost finalizate și recepționate în valoare de 37.010.783 lei.

Au fost efectuate achiziții de documentații, studii ș.a., în valoare de 190.876 lei decontate de la Titlul XIII Active nefinanciare, conform listei de investiții aprobate, dar care din punct de vedere contabil au fost înregistrate direct în cont de cheltuieli, fără a se regăsi ca imobilizări în curs, ori imobilizări necorporale.

 În anul 2019 s-au efectuat lucrări de natura investițiilor în sumă de 28.373 lei, la un imobil aflat în patrimoniul UATM Cluj-Napoca, considerate reparații curente, decontate de la cheltuieli cu bunuri și servicii și operate în evidența contabilă ca o cheltuială cu reparațiile.

Decontarea bunurilor achiziționate nu s-a realizat în toate cazurile de la articolul bugetar de la care se impunea, în funcție de natura acestora, iar înregistrarea în contabilitate a bunurilor cu caracter de obiecte de inventar nu s-a efectuat întotdeauna prin utilizarea contului contabil corespunzător.

Urmărirea mișcărilor intervenite în structura patrimoniului public și privat al Municipiului Cluj-Napoca nu se realizează în toate cazurile cu respectarea reglementărilor legale, astfel încât să se reflecte situația reală și exactă a acestuia în evidența contabilă și tehnico-operativă, inclusiv în ceea ce privește bunurile date în administrare.

Au fost efectuate achiziții de mijloace fixe de către Grădinița cu Program Prelungit „Poienița”, care au fost decontate de la Titlul II Bunuri și servicii. 

În balanța de verificare încheiată la 31.12.2019 a Grădiniței cu Program Prelungit „Poienița”, este reflectat soldul contului Provizioane pentru litigii din drepturi salariale câștigate în instanță în cuantum de 121.930 lei, ceea ce a denaturat situația datoriilor necurente raportate în situațiile financiare.

În balanța de verificare încheiată la 31.12.2019 a Grădiniței cu Program Prelungit „Degețica”, este reflectat un sold negativ de 36.861 lei la contul 446 Alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate, ceea ce a denaturat situația creanțelor curente raportate în situațiile financiare.

Nu a fost stabilită, impusă și încasată, în perioada 2019- 2020, taxa pentru terenurile/clădirile proprietate privată a Municipiului Cluj – Napoca, administrate de un operator economic, nefiind realizate venituri ale bugetului local în sumă de 1.099.968 lei. 

„Opinia exprimată a fost ”opinie contrară”, deoarece în urma acțiunii de audit financiar, s-a constatat faptul că situațiile financiare au fost întocmite din toate punctele de vedere semnificative, în conformitate cu cadrul general de raportare financiară aplicabil în România, dar nu oferă o imagine fidelă a poziției financiare, a performanței financiare a entității Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Cluj-Napoca la data de 31 decembrie 2019 și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată în perioada auditată”, se arată în raportul Curții de Conturi.

Măsurile dispuse și recomandările formulate de camera de conturi:

  • Verificarea modului de înregistrare în evidența contabilă a achizițiilor de studii și documentații decontate de la Titlul XIII ”Active nefinanciare”, conform listei de investiții aprobate și evidențierea lor în contabilitate la categoria de imobilizări corporale/în curs sau necorporale în funcție de particularitățile lor;
  • Identificarea tuturor cheltuielilor de capital suportate din bugetul local și care au fost tratate eronat din punct de vedere tehnic și contabil ca fiind reparații curente și înregistrarea corectă a acestora, prin evidențierea activelor fixe rezultate sau majorarea valorii celor existente, în funcție de specificul lucrării și elaborarea unei proceduri operaționale care să clarifice modul de tratare și finanțare a lucrărilor de reparații efectuate la activele fixe deținute;
  • Corectarea erorilor de înregistrare referitoare la obiectele de inventar achiziționate și considerate materiale consumabile și dispunerea de măsuri legale pentru asigurarea angajării cheltuielilor şi plata acestora doar în limita creditelor bugetare aprobate, cu respectarea destinației creditelor prevăzute în bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat;
  • Dispunerea de măsuri pentru identificarea tuturor elementelor patrimoniale deținute sub orice formă de către autoritatea publică locală, analizarea modului în care sunt reflectate în evidența tehnic-operativă și contabilă și punerea de acord a situației de fapt cu evidența contabilă sintetică și analitică, în conformitate cu reglementările în vigoare aplicabile bunurilor proprietate publică și privată. Atribuirea unei valori de inventar pentru toate bunurile deținute de municipiu, care sunt evidențiate doar cantitativ și înregistrarea acestor valori în evidența contabilă a entității, respective actualizarea protocoalelor perfectate cu unitățile de învățământ prin cuprinderea situației la zi a bunurilor din patrimoniului public administrat de acestea;
  • Dispunerea de măsuri pentru stabilirea taxei pe clădiri/teren datorată de către operatorul economic care administrează parcul industrial, înregistrarea în evidența Direcției de impozite și taxe locale a sumelor stabilite și luarea măsurilor legale pentru încasarea acestora. Demararea de către personalul de specialitate din cadrul Direcției de impozite și taxe locale a unei acțiuni de inspecție fiscale pentru determinarea activităților economice derulate în cadrul parcului industrial;
  • Recuperarea taxei pe valoarea adăugată dedusă potrivit legii pentru realizarea obiectivelor proprii de investiții finanțate de la bugetul local de către regia de subordonare locală și neutilizată până la data de 31.12.2019, inclusiv calculul majorărilor de întârziere până la data plății efective;
  • Luarea de măsuri pentru includerea în contractele de finanțare și procedura operațională, a duratei contractelor de finanțare, astfel încât să asigure derularea procesului de finanțare a contractului în anul calendaristic în care s-a acordat finanțarea, asigurând astfel respectarea principiului anualității bugetului de venituri și cheltuieli;
  • Stabilirea de către conducerea Grădiniței cu Program Prelungit „Poienița”, a prejudiciului cauzat bugetului instituției și implicit bugetului local prin plățile efectuate în cazul lucrărilor de realizare rețea internet 17 porturi în baza contractului încheiat și luarea măsurilor pentru recuperarea acestuia, în condițiile legii împreună cu majorările de întârziere.

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *